Stadgar för Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

§ 1
Ändamål
Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona (nedan Arkivföreningen) har till ändamål att samla och enligt god svensk arkivsed ordna, förteckna, bevara och vårda de arkivalier som på något sätt berör Landskronas med omnejds folkrörelser och dess historia. Föreningen är partipolitiskt obunden.

§ 2
Medlemskap
Medlemskap kan efter framställning till styrelsen vinnas av samtliga i Landskrona med omnejd befintliga fackliga, politiska, ideella och ekonomiska organisationer. Även enskild person kan erhålla medlemskap i föreningen.

§ 3
Medlemsavgifter
Mom. a
Ansluten organisation och enskild medlem erlägger årlig avgift, vilken fastställs av representantskapet.

Mom. b
Årstaxan per hyllmeter och fana samt lägsta årsavgift fastställs av representantskapet.

§ 4
Uteslutning
Medlem som ej betalt fakturerad medlemsavgift inom 3 månader från faktureringsdatum avregistreras som medlem. Föreningen som avregistreras som medlem kan skänka sina arkivalier till Arkivet, eller återta dem.

§ 5
Utträde – upphörande av medlemskap
Organisation som önskar att upphöra med sitt medlemskap har att meddela detta sex månader i förtid. Vid återtagande av deponerade arkivalier uttages en avgift för uppordnings- och förteckningsarbete.

Enskild medlem som önskar att upphöra med sitt medlemskap har att meddela detta till Arkivföreningen, var med medlemskapet formellt upphör då sådant besked nått Arkivföreningen.

Redan inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6
Representantskap
Arkivföreningens högsta beslutande organ är representantskapet. Anslutna organisationer har att utse vardera ett ombud samt ersättare för denna till föreningens representantskap. Arkivföreningens styrelse kan ej vara ombud.

§ 7
Representantskapsmöten
Mom. a
Årsmötet med Arkivföreningen hålls senast under april månad.

Mom. b
Kallelser och årsmöteshandlingar skall sändas ut senast 14 dagar före årsmötet.

Mom. c
Extra representantskapsmöte skall hållas när styrelsen eller en 1/5 av medlemsorganisationerna så begär. Endast det eller de ärenden som föranlett mötet får då behandlas.

Mom. d
Ombud för ansluten organisation har yttrande-, förslags- och rösträtt.
Enskilda medlemmar och styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt.
Enskilda medlemmar har ej rösträtt.
Styrelsens ledamöter har rösträtt, men ej gällande personval och frågor om styrelsens ansvarsfrihet.

Mom. e
Vid årsmötet skall följande ärende behandlas:
• Fastställande av ombudsförteckning
• Årsmötets stadgeenliga utlysande
• Styrelsens årsberättelse
• Ekonomiska berättelsen
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Förslag från styrelsen
• Förslag från anslutna organisationer
• Förslag från enskilda medlemmar
• Fastställande av årsavgiften
• Fastställande av arvode
• Val:
o Val av styrelseordförande
o Val av kassör
o Val av övriga styrelseledamöter
o Val av ersättare till styrelsen
o Val av revisorer
o Val av ersättare till revisorerna
o Val av valberedning

Mom. f.
Representantskapets beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal i samband med val, företages lottning.

§ 8
Styrelse, revisorer och valberedning
Mom. a
Föreningens styrelse består av minst fem, max sju, ledamöter, som internt kan utse ett arbetsutskott. Ordförande och kassör väljes särskilt. För styrelsens ledamöter väljes minst två suppleanter.

Mom. b
Årsmötet utser två revisorer och en revisorsuppleant.

Mom. c
Mandattiden för styrelsens ledamöter och revisorer är två år och halva antalet ledamöter avgår vid varje årsmöte. Styrelsens suppleanter, samt revisorsuppleant väljs på ett år.

Mom. d
Vid årsmöte väljes en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande.

Mom. e
Föreningens anställda har närvarorätt på föreningens styrelsesammanträde och har därvid yttrande- och förslagsrätt.

Mom. f
Valbar är varje medlem i till arkivföreningen anslutna organisationer, samt arkivföreningens enskilda medlemmar.

Mom. g
Styrelsen utser inom sig behövliga funktionärer, samt beslutar om vilka som äger rätt att teckna föreningens firma. Två i förening tecknar firma.

§ 9
Arbets- och räkenskapsår
Arbets- och räkenskapsåret är lika med kalenderår. Bokslutet skall föreläggas revisorerna för revidering före den förste mars påföljande år. Bokslutet skall innehålla resultaträkning och balansräkning.

§ 10
Personal
Styrelsen har bemyndigande att anställa den personal, som den finner erforderlig.

§ 11
Stadgeändring
Mom. a
Förslag till ändring av dessa stadgar får endast tagas upp till avgörande på representantskapets årsmöte, då det i kallelsen meddelats att sådant förslag föreligger.

Mom. b
Styrelsen skall inhämta medlemsorganisationernas synpunkter innan nya förslag till stadgeändringar föreläggs representantskapets årsmöte.

Mom. c
Beslut om stadgeändring beslutas med kvalificerad majoritet, det vill säga om minst två tredjedelar av representantskapet årsmöte ställer sig bakom.

§ 12
Upplösning
Vid upplösning av arkivföreningen har varje medlemsorganisation rätt att återta egna arkivalier inom 14 dagar, i övrigt skall resterande arkivalier gemensamt övertagas och hanteras enligt god arkivsed av LO i Mellanskåne och Landskrona Arbetarekommun.

Stadgarna antagna 2012-04-26