Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona Verksamhetsberättelse för år 2018

Kören Aquarello

(Bilderna i denna verksamhetsberättelse är i relation till Kulturnatten den 12 oktober och Arkivens dag den 17 november 2018, samt är hämtade ur Arkivets bildarkiv.)

Under 2018 har Arkivets styrelse gjort ansträngningar för att upprätta ett nytt skriftligt avtal med Landskrona kommun efter att det förra löpte ut 2017-12-31. Något nytt avtal har inte tillkommit, men Arkivet har ett fortsatt gott samarbete med medarbetarna vid Landskrona museum och Kulturförvaltningen.

I maj beslutade Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning att skära ner Arkivets verksamhetsbidrag från 750 000 kronor till 500 000 kronor räknat på helår från 2018-07-01. Arkivets styrelse har sedan dess arbetat med att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna.

Vid ett extra medlemsmöte i juni informerades medlemmarna om de nya förutsättningarna, och vid det extra medlemsmötet i november togs beslutet att höja hyran/medlemsavgiften för föreningar, och medlemsavgiften för enskilda medlemmar. Andra ansträngningar har gjorts för att anpassa ekonomin; bl a har Arkivet sedan 2018-06-18 endast en anställd.

I slutet av november kom så ett nytt beslut från Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning att ytterligare sänka Arkivets verksamhetsbidrag till 300 000 kronor räknat per helår under perioden 2019-07-01 – 2021-06-30.

Antalet besökare till Arkivet och dess hemsida har minskat sedan föregående år, men siffrorna är ändå goda. Även antalet leveranser är något färre än 2017, men sådana variationer är normala. Ovissheten kring Arkivets verksamhet framöver är dock sådant som kan ha påverkat Arkivets siffror över besökare och leveranser.

Vad som händer i Arkivets verksamhet det kommande året beror mycket på medlemmarnas medverkan. Engagemang från medlemmarnas sida kommer att ha betydelse för vården av arkivhandlingarna.

Styrelsen

Ordförande: Jessica Kronvall
Vice Ordförande: Jörn Jönsson
Kassör och personalansvarig: Jonas Esbjörnsson
Ledamöter: Göran Nyström, Walter Steffert, Hans Wallengren, Eva Örtegren
Suppleanter: Anna Fernebro Marie Nielsén, Ulrika Nilsson
Revisorer: Carin Frank, Charlotte Jacobsson. Revisorsuppleant: Anders Kjellström
Valberedning: Håkan Andersson (sammankallande), Bjarne Andersen, Christian Jönsson, Niklas Karlsson.

Personal

Peter Böök, Björn Chebrell (t o m 2018-06-17).

Arkivpraktikanter:

Nils-Olof Liljedahl, Annica Johansson, Måns Benjaminsson Ström (t o m 2018-01-31).

Styrelse- och arbetsutskottsmöten

Styrelsen har under år 2018 haft 8 protokollförda, samt ett konstituerande, sammanträden.

Besökare

Under år 2018 registrerade Arkivet 583 besökare. Arbetarrörelsens Arkivs arkivalier och samlingar har använts av den historieintresserade allmänheten.

Under året besöktes Arbetarrörelsens Arkivs webbsajt/hemsida landskronaarkivet.se 1352 gånger.

Aktiviteter

Under året har fokus legat på att anpassa verksamheten, både ekonomiskt och personalmässigt. Den interna verksamheten har handlat om att skapa nya rutiner för att gallra och förteckna inkommande arkivleveranser. Men framför allt har det varit en utmaning att anpassa administrationen till att utföras av endast en person.