Verksamhetsberättelse - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet

Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

Verksamhetsberättelse för år 2016
(Antagen vid Arkivets årsmöte 2017-04-28)

Om 2015 var ett rekordår i antal besökare har 2016 varit ett av de bästa åren i Arkivets historia i antalet hyllmeter som Arkivet erhållit under året.

Vårt besökstal har gått ner i relation till fjolåret, men är annars jämfört över flera år ett av våra bästa år. Att besöksantalet har sjunkit har också varit förväntat i att vi 2015 hade vår stora utställning om Öresundsvarvet. Besökstalen för våra två webbsajter (landskronaarkivet.se och varv100.se) har visat att den förstnämnda har haft färre besökare än föregående år, medan den sistnämnda, som inte har några jämförande siffror från 2015 (då webbsajten varv100.se startades) har haft bättre siffror än förväntat.

Arkivet har under verksamhetsåret 2016 kunnat ägna mer tid åt kärnverksamheten: Att ta emot besök, leveranser och inte minst att ordna och förteckna arkiv, samt digitalisera foton.  Föregående verksamhetsår var koncentrerat till stora arbetsinsatser, som erfordrades för Öresundsvarvet-utställningen.

Arkivets arkivalier har nästan förtecknats färdigt. Detta har varit försummat under ett antal år - sent skall syndaren vakna... nu har vi vaknat.

En stor arbetsinsats har ägnats åt att påbörja arbetet med att förteckna den stora samling av märken och nålar, som Arkivet erhöll från samlaren Olavi Laurila år 2015. Här har samtliga drygt 5000 märken och nålar fotograferats färdigt. Sedan återstår ett drygt arbete med att dokumentera detta i Arkivets databas... Ett arbete som lär dra ut över år är att sammanställa all den information som finns om respektive märke och nål.

Styrelsen
Ordförande: Jessica Kronvall
Vice Ordförande och personalansvarig: Bengt Nilsson
Kassör: Jonas Esbjörnsson
Ledamöter: Hans Wallengren, Jörn Jönsson, Eva Örtegren, Walter Steffert
Suppleanter: Marie Nielsén, Anna Fernebro
Revisorer: Ibert Härling, Christer Andersson. Revisorsuppleant: Carin Frank.
Valberedning: Håkan Andersson (sammankallande), Bjarne Andersen, Christian Jönsson, Niklas Karlsson.

Personal
Peter Böök, Ulrika Magnusson, Björn Chebrell.
Arkivpraktikanter: Magnus Malmgren (till 2016-01-27), Richard Bergman (till 2016-11-11), Nils-Olof Liljedahl, Stefan Hansson, Annica Johansson, Göran Andersson (till 2016-10-14), Fredrik Wetterlöv och Agneta Holmberg (2016-07-01 – 2016-09-30).
 
Styrelse- och arbetsutskottsmöten
Styrelsen har under år 2016 haft sex protokollförda, samt ett konstituerande, sammanträden.

Besökare
Under år 2016 registrerade Arkivet 1556 besökare, en minskning med 389 besökare sedan föregående år. Skälet till minskningen är att årets utställning helt enkelt dragit betydligt färre besökare, än fotoutställningen Öresundsvarvet 100 år. Arkivets arkivalier och samlingar har använts av studenter, forskare och den historieintresserade allmänheten.

Under året besöktes Arkivets webbsajt/hemsida landskronaarkivet.se 2412 gånger, en minskning med 2246 besökande. Denna kraftiga minskning av antalet besökande till hemsidan är svåranalyserad; för 2015 kan vi se många besökare under de fyra första månaderna från det vi startade en ny besöksräknare, och att det sedan vänder ner till jämförande siffror för 2016. Ett försök till svar varför vi har färre besökare är att ett antal sajter har haft digitala verktyg (ofta kallade ”spindlar”), som varit aktiva för att analysera vår hemsida i samband med att vi valde just Google Analytics till vår nya besöksräknare. Ett annat skäl kan vara att vi i slutet av år 2015, (då vi även öppnade vår webbsajt om Öresundsvarvet), enligt statistiken fick betydligt fler besökare än normalt till vår ordinarie sida, då det fanns länkar på de två webbsajterna till respektive webbsajt... men detta är som nämnt spekulation...

I samband med invigningen 2015 av utställningen Öresundsvarvet 100 år, öppnade Arkivet ovan nämnda webbsajt/hemsida med adressen varv100.se. Denna sida har fortsatt uppdaterats under 2016. Denna vår webbsajt/hemsida hade under året 5432 besökande. Här finns inte någon jämförande statistik från föregående år på grund av att den startades först en och en halv månad före årets slut 2015.

Aktiviteter
Den interna verksamheten har under det gångna året i vanlig ordning handlat om att gallra och förteckna inkommande arkivleveranser; digitaliseringen av fotografier har fortsatt.

Under året har Arkivet haft två större utåtriktade engagemang - båda förlagda till hösten:
Under Kulturnatten den 14 oktober anordnade Arkivet ett föredrag med Claes Cronqvist med titeln "Från BoIS till landslaget". Claes berättade om sin tid som fotbollsspelare för att sedan efter den aktiva tiden bli fotbollstränare. Efter föredraget spelade Verdandis Bälgadraget. Arkivet visade en liten ”aptitretare” i vad som komma skulle till Arkivens dag.

Vid Arkivens dag den 12 november visade Arkivet några mindre utställningar: Märken och nålar för 1 maj; En vykortshistoria med även kolorerade vykort; Öresundsvarvet och varvsområdet i nutid. Den sistnämnda utställningen var samtidigt ett avslut på föregående års utställning om Öresundsvarvet 100 år.

Förutom att utställningarna presenterades, höll Calle Sundewall ett välbesökt föredrag med titeln ”En resa i tiden med vykort”. Glädjande var att även Landskrona Museum medverkade i vårt arrangemang där de bland annat presenterade Minnesbanken - se gärna mer om Minnesbanken på Internet.

I kringarrangemang under Arkivens dag medverkade några av Arkivets medlemsföreningar: Centrum för Arbetarhistoria, Fredrika Bremerförbundets Landskronakrets, Folk och Bygd, Varvshistoriska föreningen i Landskrona och Verdandi Landskrona.


Samarbete
Under 2016 har samarbetet med Centrum för Arbetarhistoria, och Historiska institutionen vid Lunds universitet fortsatt, men i ett mindre format efter föregående års mer aktiva samarbete runt utställningen om Öresundsvarvet. Arkivet har även fortsatt sitt samarbete med Varvshistoriska föreningen i Landskrona. Inte minst blev detta samarbete tydligt under arbetet med den ovan nämnda fotoutställningen på Arkivens dag, med avslutning om Öresundsvarvet och varvsområdet i nutid.

Under året har Arkivet dessutom haft ett fortsatt samarbete med Landskrona Museum, som bland annat innebar i ett tätare samarbete gällande Arkivens dag.

Under år 2014 började ett antal Arkiv i Skåne träffas två gånger om året, initierat av Arkivet och administrerat av Skånes Arkivförbund, för att utbyta idéer, diskutera, informera och allmänt samarbeta, samt utbyta erfarenheter. Detta samarbete har tyvärr inte fungerat särskilt väl under 2016. Ett antal av de medverkande Arkiven har inte funnit tid för att deltaga i dessa sammankomster. Vi har dock haft ett bra samarbete med Skånes Arkivförbund. Skånes Arkivförbund kommer under år 2017 att besöka de olika Arkiven och därmed försöka finna fram former för fortsatt samarbete mellan de olika Arkiven, och därmed måhända även ett mer utvecklat samarbete med lokala hembygdsföreningar.

Utåtriktad verksamhet
Under 2016 har den utåtriktade verksamheten mest bestått i samarbetet med Varvshistoriska föreningen, och kanske främst att samarbetet med Landskrona Museum har fördjupats.

Leveranser
Under 2016 har Arkivet tagit emot 32 leveranser på totalt 102 hyllmeter. Detta är en mycket hög siffra i att Arkivet genomsnittligt annars brukar erhålla lite drygt 15 hyllmeter årligen. Bland leveranserna kan nämnas arkivalier från Argos Brottarklubb (numera nedlagd), GS Västra Skåne och dessvärre en slutleverans från Landskrona Boxningssällskap, som upphört med sin verksamhet.

Årsmöte 2016
Den 27 april samlades enskilda medlemmar och ombud till årsmöte i Folkets hus sal Drufvan med Alinda Zimmander som mötesordförande. Till årsmötet höll Fredrik Lundahl ett föredrag med titeln ”Smörhålans Mölla: Dåtid, nutid och framtid”. Han tackades för sitt uppskattade föredrag med en varm applåd.

Representation
Arbetarrörelsens Arkiv var representerat vid årsmötena hos Centrum för Arbetarhistoria, Skånes Arkivförbund och vid möte med Folkrörelsernas Arkivförbund.

Arkivansvarige rapporterar
Arkivets arkivansvarige Walter Steffert har till uppgift att rapportera vad som hänt med de handlingar som Arkivets styrelse och tjänstemän producerat och mottagit under verksamhetsåret, samt att även äldre handlingar lämnats för långtidsförvaring och arkivering. Arkivassistent Ulrika Magnusson förtecknar fortlöpande Arkivets egna handlingar. Detta har under flera år blivit försummat, men Arkivets ”eget arkiv” är nu fullständigt upprättat enligt gällande arkivregler.

Arkivansvarig anmäler:
Arkivets handlingar för år 2015 och tidigare har lämnats för långtidsförvaring och kommer sedermera att förtecknas. Handlingar producerade under år 2016 förvaras fortsatt av respektive tjänsteman då dessa fortsatt kan vara aktuella för år 2017.
Arkivansvarig noterar att en policy för arkivansvarig har upprättats, med listning av de handlingskategorier som ingår. Vidare har en lista upprättats över de avtal som är aktuella för Arkivet.
Arkivets avtal med Landskrona kulturnämnd/kulturförvaltning
Med start år 2012 har Arkivet ett nytt avtal med Landskronas kulturnämnd/kulturförvaltning, som implicerar att Arkivet redovisar hur detta avtal och uppdrag efterföljts under verksamhetsåret. Med denna verksamhetsberättelse avses därmed denna redovisning ha utförts.

Arkivet tillgängliggör sina samlingar främst baserat på att intresserade besöker Arkivet och då ges tillgång till arkivalierna. Tillgängliggörandet sker praktiskt genom att Arkivet har öppet tre dagar i veckan, samt i övrigt öppet enligt överenskommelse. Arkivet har tidigare haft kvällsöppet en kväll i veckan, men efter att en incident med en påverkad och våldsbenägen besökare inträffat, beslutade Arkivets styrelse att med omedelbar verkan avbryta kvällsöppet-hållandet. Besök utanför vanlig kontorstid kommer därför hädanefter endast ske efter överenskommelse. Många besök sker också enligt överenskommelse.

Arkivalierna förvaras i arkivgodkänd lokal med klimatanläggning för att ge optimal förvaringsmiljö.

Arkivet har en stor fotosamling varav cirka 100 000 fotografier har digitaliserats. Önskvärt vore att i möjligaste mån, i relation till existerande lagar och regelverk, kunna publicera dessa fotografier på Internet. Vi har haft en intern diskussion och denna avses att föras vidare för att diskuteras med andra Arkiv under 2017.

I enlighet med Arkivets policy tar Arkivet endast emot arkivalier från föreningar och organisationer inom Landskrona stad (kommunen). Undantag finns dock i denna policy, som medger att Arkivet tar emot arkivalier utanför ovan angivet område: Detta kan ske då dessa arkivalier annars kan anses riskera att förfaras. Arkivets avsikt med att ta emot dessa arkivalier är att överlämna dem till annat lämpligt centralarkiv eller institution. Arkivet har ej för avsikt att självt förvara dessa arkivalier. Arkivet har under året inte tagit emot sådant material.

Arkivet försöker alltid att välvilligt bidra med att ge möjlighet till diverse praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder.  Under året har åtta personer varit placerade för arbetspraktik hos Arkivet av Arbetsförmedlingen.

Medlemmar
Hedersmedlemmar: Eiwor Richard, Gösta Nilsson, Kjell Hagel, Jimmy Rode, Jonna Eriksson, Alvar Månsson och Per-Erik Persson.

Enskilda medlemmar: Under året räknade Arkivet 21 enskilda medlemmar.

Föreningar: Nedanstående 78 organisationer var under året medlemmar i
Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona:

ABF LA/Nordvästra Skåne co/ BGC
ABF Skåne c/o BGC
Albins Folkhögskola
Astma och allergiförbund i Skåne
Astma och Allergiförenin i Landskrona
Borstahusens Konstförening
Byggnads Skåne REF:02ROL
Centrum för Arbetarehistoria
Diabetesföreningen i Landskrona
Djurskyddet i Landskrona
Fastighetsanställdas Förbund
Folk o Bygd
Folkets Hus i Asmundtorp
Folkets Hus i Glumslöv
Folkets Hus i Härslöv
Folkets Hus i Landskrona
Folkets Hus Svalöv
Fredrika Bremerförbundet Landskronakretsen
Föreningen Norden
Glumslövs Soc förening
GS avd 1 Västra Skåne co/LO Servicecenter AB
Handels avd 6
Hjärt o Lungsjukas för.
Hotel o Restaurang Facket avd 5 Syd
HSB Landskrona
Hyresgästföreningen Region Norra Skåne
Häljarp-Saxtorps Byaförening
Härslövs soc förening
IF Metall avd 66 Eslöv Krister Göransson
IF Metall Nordvästra Skåne
Innerstadens Socialdemokratiska förening
IOGT God Vinning, Landskrona
Jazzhouse Landskrona
Kommunal Skåne
Kopparhögarna Koloniförening
Landskrona Allmänna Sångarförening
Landskrona Arbetarkommun
Landskrona Golfklubb
Landskrona Handelsförening
Landskrona Kanotklubb
Landskrona Roddklubb
Landskrona Skyttegille
Landskrona Soroptimister
Larvi Socialdemokratiska förening
Livs avd 2
LO-distriktet i Skåne
Munkebäcks Samfällighetsförening
Målarna avd 2 Skåne
Norra/Midhems Socialdem. Förening
PRO Asmundtorp
PRO Billeberga
PRO Fridhill
PRO Häljarp
PRO Härslöv
PRO Kågeröd
PRO Samorganisation
PRO Sandvången
PRO Stenestad
PRO Teckmatorp
PRO Västra
PRO Öster
Röda Korset
SEKO Skåne
Sociald. kvinnoklubb La
Stiftelsen Svenska Golfmuseet
Sv. Elektrikerförbundet
Svalövs Arbetarkommun
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 2
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 14
Synskadades Förening
Unga Örnar Skånedistrikt
Varvshistoriska Föreningen i Landskrona
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne
Vänsterpartiet
Västra Socialdem. Föreningen i Landskrona

Slutord
Under det gångna året har arkivets verksamhet bedrivits enligt avtal med Landskrona stad och våra stadgar. Från styrelsens sida har vi den uppfattningen att arkivet har en viktig del att uppfylla i Landskronas lokalhistoria. Vi har också genom vår verksamhet kunnat bereda meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa.  Arbetet med att bli ett arkiv för föreningar och folkrörelserna i Landskrona är en viktig del i arkivets verksamhet. Arkivets utställningar under året visade hur Arkivets material kan användas för att beskriva vår lokalhistoria. Vi hade fyra separata utställningar; kolorerade vykort, Olavi Laurilas nålmärken, varvsområdets utseende med nya företag efter Öresundsvarvets nedläggning samt delar av vår succéutställning om Öresundsvarvet 100 år.

Arkivets personal har arbetat med både den inre och den yttre verksamheten. Att Arkivet fortsatt lockar många besökare och får in leveranser visar att verksamheten har bedrivits framgångsrikt. Vi lyckades bland annat rädda Brottarklubben Argos samlade material undan förgängelsen.

Det är givetvis mycket glädjande att intresset för Arkivet och dess verksamhet är så stort. Det har också funnits utrymme för en viss utbildning av personalen för att bättre kunna hantera regler med upphovsrätten för fotografier och arkiverat material. Vårt arbete med att intensifiera samarbete med närbesläktade arkiv har också fortsatt. Arkivets styrelse vill tacka hela Arkivets personalstyrka för det gångna året och för deras arbetsinsatser.

Avslutningsvis vill Arkivets styrelse rikta ett tack till gamla och nya medlemsorganisationer, till enskilda medlemmar samt till Centrum för Arbetarhistoria, Landskrona stad och Landskrona Museum, samt Varvshistoriska föreningen för gott samarbete och för det betydelsefulla stödet i vårt arbete med att bevara och tillgängliggöra Landskrona stad med omnejds moderna historia. Det har sagts att ”En stad utan historia är förlorad” och Arkivets samlingar utgör en stor del av staden Landskronas historia sedan slutet av 1800-talet.

Landskrona i mars 2017

Styrelsen

Jessica Kronvall, Bengt Nilsson, Jonas Esbjörnsson, Eva Örtegren, Walther Steffert, Hans Wallengren, Jörn Jönsson

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content