Förslag till dagordning vid Arbetarrörelsens Arkiv i Landskronas årsmöte

onsdagen den 24 april 2019 kl 19.00.

 

§ 1.         Mötets öppnande

§ 2.         Val av presidium

§ 3.         Fastställande av dagordning

§ 4.         Val av justerare och rösträknare

§ 5.         Fastställande av ombudsförteckning

§ 6.         Årsmötets stadgeenliga utlysande

§ 7.         Verksamhetsberättelse för 2018

§ 8.         Verksamhetsplan 2019

§ 9.         Ekonomisk berättelse för 2018

§ 10.       Revisorernas berättelse

§ 11.       Beslut om ansvarsfrihet

§ 12.       Budget för 2019

§ 13.       Förslag från styrelsen

§ 14.       Förslag från anslutna organisationer

§ 15.       Förslag från enskilda medlemmar

§ 16.       Förslag till medlemsavgifter för 2020

§ 17.       Förslag till arvode

§ 18.       Val:

1) Ordförande för två år:

Avgående: Jessica Kronvall

2) Tre ledamöter för två år:

Avgående: Göran Nyström, Walter Steffert, Eva Örtegren

3) Tre suppleanter för ett år:

Avgående: Marie Nielsén, Anna Fernebro, Ulrika Nilsson

4) En revisor för två år:

Avgående: Carin Frank

5) En revisorssuppleant för ett år:

Avgående: Anders Kjellström

6) Valberedning för ett år:

Avgående: Håkan Andersson (sammankallande), Bjarne Andersen,

Christian Jönsson, Niklas Karlsson.

§ 19.       Föredrag är ännu ej fastställt

§ 20.       Övrigt

§ 21.       Avslutning